عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

عبدالمهدی بحرانی

ساکن بندر دیر, بوشهر ایران · متولد بهمن 1, 1357
عبدالمهدی بحرانی
پروفایل خصوصی است.