عضویت
شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر - دبیرخانه کشوری کامپیوتر به شما کمک میکند با همکاران خود همیشه در ارتباط باشید.

شعله کاظمي نجف آبادي

ساکن نجف آباد, اصفهان ایران · متولد فروردین 23, 1356
شعله کاظمي نجف آبادي
پروفایل خصوصی است.